EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


Wymagania na egzaminie ósmoklasisty 2021 r. opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – 


HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  2021 r. – do pobrania

aktualizacja nr 1 z 22 grudnia 2020 r.

Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.Co warto wiedzieć na temat egzaminu ósmoklasisty.


–  Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową.
–  Egzamin ma formę pisemną.
–  Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych,
tj.:  języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego  (Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
–  Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać). Wyniki z egzaminu są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole.
–  Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
–  Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Materiały ćwiczeniowe z kwietnia 2020 r. dostępne są na stronie:
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2020-2/ 


Materiały ćwiczeniowe z marca 2019 r.


JĘZYK POLSKI – ZESTAW ZADAŃ materiał ćwiczeniowy            ODPOWIEDZI do zadań                


MATEMATYKA – ZESTAW ZADAŃ materiał ćwiczeniowy            ODPOWIEDZI do zadań                


JĘZYK ANGIELSKI –  ZESTAW ZADAŃ materiał ćwiczeniowy       ODPOWIEDZI do zadań                                                                            TRANSKRYPCJA NAGRAŃ