Wymagania programowe dla uczniów klasy II


Edukacja polonistyczna:
 1. Buduje ustną, wielozdaniową wypowiedź na określony temat.
 2. Układa zakończenie baśni, opowiadań, bajek.
 3. Potrafi recytować wiersze z pamięci.
 4. Czyta teksty płynnie i poprawnie, stosując znaki przestankowe.
 5. Czyta samodzielnie czytanki, lektury szkolne, czasopisma dla dzieci.
 6. Czyta tekst cicho ze zrozumieniem.
 7. Pisze kształtnie, czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną interpunkcyjną.
 8. Przestrzega zasad ortografii w pisowni wyrazów z: u, ó, rz, ż.
 9. Pisze bezbłędnie zdania ze słuchu i z pamięci.
 10. Liczy sylaby, litery i głoski w wyrazach. Wyróżnia samogłoski.
 11. Układa i zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej.
 12. Rozwija zdania.
 13. Tworzy i zapisuje swobodne teksty, życzenia, list i zaproszenie.
 14. Potrafi zaadresować korespondencję.
 15. Zna kolejność liter w alfabecie i układa wyrazy alfabetycznie.
 16. Rozpoznaje zdania: oznajmujące, rozkazujące, pytające.
 17. Wyróżnia części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik.
Edukacja matematyczna:
 1. Biegle dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20.
 2. Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego.
 3. Biegle mnoży i dzieli liczby w zakresie 30.
 4. Zapisuje i odczytuje liczby dwucyfrowe.
 5. Wskazuje w liczbie dwucyfrowej rzędy jedności i dziesiątek.
 6. Samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe.
 7. Wskazuje liczby parzyste i nieparzyste.
 8. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne ( trójkąt, prostokąt, kwadrat, koło) położone w różny sposób.
 9. Poprawnie posługuje się linijką, rysuje odcinki o podanej długości.
 10. Odczytuje wskazania zegara w czasie 24- godzinnym.
 11. Zna kolejność miesięcy.
 12. Posługuje się kalendarzem, poprawnie pisze i odczytuje daty .
 13. Zapisuje i odczytuje liczby znakami rzymskimi od I do XII.
 14. Zna jednostki długości (cm, m, km), masy (dag, kg), pojemności (l).
Edukacja społeczno-przyrodnicza:
 1. Rozpoznaje poznane zwierzęta i rośliny leśne, łąkowe, wodne.
 2. Wymienia nazwy czterech pór roku, podaje daty ich rozpoczęcia oraz charakterystyczne dla nich zmiany w przyrodzie.
 3. Zna elementy pogody.
 4. Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego.
 5. Wyznacza kierunki świata.
 6. Świadomie przestrzega zasad ruchu drogowego dla pieszych.
 7. Zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje.
 8. Zna ważniejsze rocznice wydarzeń historycznych swojej Ojczyzny.
 9. Przestrzega zasad kulturalnego zachowania w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, stosuje formy grzecznościowe.
Język angielski:
 1. Swobodnie posługuje się słownictwem dotyczącym: własnej osoby, liczebników od 1 do 10, przyborów szkolnych, mebli, ubrań, zawodów, członków rodziny, pomieszczeń w domu, jedzenia, zabawek, ulubionych rzeczy, sportów.
 2. Rozumie sens słuchanych bajek i historyjek.
 3. Czyta głośno ze zrozumieniem prosty, krótki tekst.
 4. Przepisuje wyrazy i zdania.
 5. Uzupełnia zdania wyrazami z ramki.
 6. Odpowiada na pytanie typu: Jak się nazywasz ? Co masz? Ulubione rzeczy.
 7. Potrafi dopasować obrazki do słów.
Religia: