Wymagania programowe dla uczniów klasy III


Edukacja polonistyczna:
 1. Wypowiada się w uporządkowanej firmie na podany temat, poprawnie stosuje formy gramatyczne.
 2. Odpowiada na pytania pełnymi zdaniami, uzasadnia swoje zdanie.
 3. Czyta i rozumie teksty, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji głosu.
 4. Czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki.
 5. W formie ustnej i pisemnej tworzy kilkuzdaniową wypowiedź: krótkie opowiadanie, opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie, ogłoszenie.
 6. Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną.
 7. Bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu. Przestrzega poprawności ortograficznej.
 8. Rozpoznaje zdania: oznajmujące, rozkazujące, pytające, wykrzyknikowe.
 9. Wyróżnia części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik.
 10. Przekształca wyrazy z liczby pojedynczej na liczbę mnogą.
 11. Rozwija zdania kilkoma wyrazami.
Edukacja matematyczna:
 1. Liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000.
 2. Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000.
 3. Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania.
 4. Podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia.
 5. Rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania kilku działań.
 6. Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość).
 7. Zna jednostki miary (mm, cm, m, km), wagi (kg, dag, g), pojemności (l, pół l, ćwierć l) i stosuje je w praktyce.
 8. Odczytuje temperaturę.
 9. Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII.
 10. Podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych.
 11. Odczytuje wskazania zegarów w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe;
 12. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne ( trójkąt, prostokąt, kwadrat, koło); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.
 13. Rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu.
Edukacja społeczno-przyrodnicza:
 1. Opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych.
 2. Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego.
 3. Wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne.
 4. Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku.
 5. Zna działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku.
 6. Rozumie wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin.
 7. Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia.
 8. Zna symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne.
 9. Wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka.
 10. Zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów alarmowych.
Język angielski:
 1. Swobodnie posługuje się słownictwem dotyczącym: liczebników od 1 do 20, przyborów szkolnych, sprzętów domowych, spędzania wolnego czasu, pogody, dni tygodnia, ulubionych zajęć i zainteresowań.
 2. Rozumie sens słuchanych bajek i historyjek.
 3. Czyta głośno ze zrozumieniem prosty, krótki tekst.
 4. Samodzielnie pisze krótki tekst np. opis człowieka ( włosy, oczy, wzrost).
 5. Zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów ( jak się nazywa, ile ma lat, w której jest klasie, co lubi).
 6. Uzupełnia zdania wyrazami z ramki.
 7. Potrafi dopasować obrazki do zdań.
Religia: