KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z
DYSLEKSJĄ,
DYSORTOGRAFIĄ, DYSGRAFIĄ?

Specyficzne problemy w uczeniu i pisaniu zaczynają obejmować coraz większa liczbę uczniów. Problemy te, spowodowane są zaburzeniami czynności poznawczych, występują często u uczniów o przeciętnych lub wyższych niż przeciętne możliwościach intelektualnych. Fragmentaryczne zaburzenia mogą występować w zakresie funkcji analizatora: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno – ruchowego lub kilku analizatorów łącznie. Objawy trudności w nauce czytania i pisania zależą od rodzaju zaburzonej funkcji oraz od głębokości deficytu każdej z nich. Trudności w czytaniu i pisaniu uwarunkowane zaburzeniami funkcji percepcyjno – motorycznych, występującymi przy ogólnym prawidłowym rozwoju intelektualnym, określane są jako specyficzne trudności. Określenie specyficzne stosowane jest dla podkreślenia charakteru trudności o ograniczonym, wąskim zakresie tzn. występują tylko u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Najczęstszym terminem używanym na oznaczenie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu jest określenie dysleksja rozwojowa. Stosowane są także terminy dysleksja, dysgrafia (H.Spionek), czy dysleksja, dysortografia. M. Bogdanowicz używa określeń: dysortografia, dysleksja, dysgrafia.

DYSFUNKCJE

 

 

pojęcie to odnosi się do trudności
w opanowaniu umiejętności czytania.

 

 

 

to problemy w pisaniu polegające na
niskim poziomie graficznym pisma.

 

 

to trudności w opanowaniu
poprawnej pisowni (chodzi tu nie
tylko o błędy typowo ortograficzne,
ale także o różnorodne inne
odstępstwa od prawidłowego zapisu.

Stosując trzy wyżej wymienione terminy dokładniej określamy rodzaj istniejących u dziecka trudności.

Jeśli jesteś zainteresowana/ny szerszą informacją na temat różnych dysfunkcji możesz skorzystać z linków zamieszczonych poniżej:
1.
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/MEN specyficzne trudnosci.pdf
2.
sp24opole.wodip.opole.pl/dysleksja.pps

Warto również obejrzeć film ,,Gwiazdy na ziemi” link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=9TKWg_mR39k