HISTORIA

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej zostało powołane do życia 27 maja 1995 roku. 17 października tego samego roku Stowarzyszenie otrzymało osobowość prawną cywilną. KSM ma jasno postawione cele co zbliża do siebie dużą rzeszę młodych ludzi. Do KSM Diecezji Drohiczyńskiej należy około 500 młodych ludzi. W 2004 roku Stowarzyszenie przeżyło reaktywację. Było to możliwe dzięki ks. dr Andrzejowi Lubowickiemu obecnemu asystentowi.

 

Formacja

Formacja w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży opiera się na 7-letnim programie formacyjnym. I i II rok formacji przygotowuje kandydatów do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia, które uwieńczone jest złożeniem przyrzeczenia w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (święta patronalnego KSM). Kolejne lata formacji przeznaczone są dla członków juniorów i członków zwyczajnych, którzy przechodzą swój rozwój duchowy. KSM-owicze stosują się także do 10 zasad KSM-owicza: 1. kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, swojej rodzinie i swym środowisku. 2. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie. 3. Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce. 4. Szanuj swoja godność, bądź prawy i czysty. 5. Pracuje chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej. 6. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim. 7. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny. 8. Dbaj o zdrowie, sprawność fizyczną,  uprawiaj ćwiczenia fizyczne, nie używaj napojów alkoholowych. 9. Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj. 10. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.  KSM  widzi co się dzieje w społeczeństwie, ocenia sytuację w świetle nauki Kościoła, Pisma św., wartości narodowych i podejmuje konkretne działania według zasady widzieć -> oceniać -> działać. Duchowość KSM-u zawiera się imieniu M.A.R.E.K. – Medytacja, Adoracja, Rachunek Sumienia, Eucharystia i Kierownictwo duchowe. To pięć elementów dzięki którym młody człowiek kształtuje swoje wnętrze. Praktyką w KSM-ie jest tez prowadzenie „notatnika pracy nad sobą”, w którym zapisywane są np. wnioski i postanowienia z medytacji, a także sprawy które mogą pomóc przygotować się do spowiedzi świętej. KSM-owicz to człowiek modlitwy i czynu w myśl reguły benedyktyńskiej „ora et labora” módl się i pracuj. „KSM można przyrównać do lokomotywy. Pociąg jak to pociąg – po jednej szynie nie pojedzie. Torami rozwoju KSM-owicza jest formacja i akcja. W takiej kolejności i według takiej zasady powinien żyć każdy KSMowicz. Nie ma akcji bez formacji i nie ma formacji bez akcji”.

 

Rekolekcje Formacyjne KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej organizuje rekolekcje formacyjne m.in. w okresie Wielkiego Postu, na rozpoczęcie Roku Szkolnego, przed Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata – świętem patronalnym Stowarzyszenia, w Adwencie. Skierowane są do młodzieży gimnazjalnej, licealnej oraz studentów. Rekolekcje swoją tematyką odpowiadają problemom i pytaniom młodych ludzi. Rekolekcje prowadzą księża z Diecezji Drohiczyńskiej oraz goście z innych Diecezji. Ważnym elementem rekolekcji jest czas na podzielenie się z pozostałymi uczestnikami swoimi przeżyciami i doświadczeniami. Swoje świadectwa uczestnikom rekolekcji głosili m.in. aktor Dariusz Kowalski oraz kickbokser Marek Piotrowski.

 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Świętem patronalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzona w ostatnią niedzielę przed rozpoczęciem Adwentu. Tego dnia KSM-owicze składają na ręce księdza biskupa swoje przyrzeczenia. Jest to uwieńczenie ich rocznego stażu kandydackiego, który rozpoczęli wstępując w szeregi KSM-u. Złożenie przyrzeczenia jest dla każdego KSM-owicza bardzo ważnym wydarzeniem, tego dnia ślubuje „…pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”.  Z rąk księdza biskupa osoby składające przyrzeczenie otrzymują legitymację członkowską oraz odznakę. Złożenie przyrzeczenia poprzedzają weekendowe rekolekcje formacyjne, które przygotowują młodzież do tego podniosłego momentu, który powoduje że są pełnoprawnymi członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

 

Akcja Pocztówka

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej od 2008 roku przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia rozprowadza pocztówki okolicznościowe. Akcja pocztówka ma na celu podtrzymanie zanikającej w dzisiejszych czasach Internetu i telefonów komórkowych tradycję wysyłania kartek świątecznych z motywem Świętej Rodziny oraz wizerunkiem Jezusa Zmartwychwstałego. Akcja przyjęła charakter ogólnopolski i została zaakceptowana przez Prezydium Krajowej Rady KSM jako Ogólnopolska Akcja Pocztówka. Środki zbierane podczas akcji są przeznaczone na dofinansowanie  obozów wakacyjnych dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.

 

Akcja Flaga

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej od 2008 roku prowadzi akcję pod hasłem „Flaga w Twoim Oknie”. Inicjatywa ta ma na celu umacnianie więzi z Ojczyzną, szczególnie wśród młodych ludzi. Członkowie Stowarzyszenia chcą, aby polska flaga wywieszona w każdym oknie stała się symbolem miłości do Ojczyzny, troski o naród i państwo. Akcja prowadzona jest głównie przed świętami narodowymi 3 maja i 11 listopada. Prowadzona jest dwutorowo: medialnie poprzez rozsyłanie informacji do mediów, informacji do różnych osób za pomocą Internetu, a także poprzez rozprowadzanie przez młodzież w parafiach polskich flag. Akcja przyjęła charakter ogólnopolski i została zaakceptowana przez Prezydium Krajowej Rady KSM jak Ogólnopolska Akcja Flaga w Twoim Oknie. Środki zbierane podczas akcji są wykorzystane na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci i młodzieży.

 

Bale bezalkoholowe

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej wspólnie z oddziałami KSM działającymi w parafiach na terenie Diecezji Drohiczyńskiej, organizuje bezalkoholowe bale andrzejkowe, karnawałowe i sylwestrowe. Każdy bal rozpoczyna się Mszą Świętą. Celem balu jest pokazanie młodzieży, że można doskonale bawić się bez pomocy środków odurzających, a naturalną i normalną postawą młodego człowieka podczas zabawy jest postawa trzeźwości ciała i umysłu.

 

KSM na sportowo

Zgodnie z 8 zasadą KSM-owicza „Dbaj o zdrowie i rozwój fizycznyczłonkowie KSM Diecezji Drohiczyńskiej nie tylko troszczą się o duchowe aspekty swojego życia ale także i fizyczne. Sport, turystyka, ćwiczenia fizyczne, to nie tylko rozrywka, ale także ważny czynnik kształtowania osobowości i wzmocnienie sił fizycznych. Katolik jest nie tylko człowiekiem wielkiego „ducha”, ale i harmonijnie rozwiniętego ciała. Dlatego KSM-owicze zwracają uwagę na twórczy wypoczynek i kulturalne, urozmaicone spędzanie wolnego czasu. Co roku organizują m.in. Diecezjalny Turniej w Piłce Siatkowej KSM. Drużyny żeńskie i męskie z oddziałów KSM z całej Diecezji walczą o puchar prezesa oraz możliwość uczestniczenia w Ogólnopolskich Mistrzostwach KSM w Piłce Siatkowej.

 

Wolontariat

Zgodnie z zawołaniem KSM-owicze, są GOTOWI do służby Bogu i Ojczyźnie. W charakter Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wpisana jest także służba drugiemu człowiekowi. Młodzi ludzie należący do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w myśl 6 zasady chętnie pomagają bliźnieniu, który potrzebuje pomocy. Dzięki temu w stowarzyszeniu bardzo mocno rozbudowany jest wolontariat. Wolontariusze KSM są wszędzie tam gdzie potrzebna jest pomoc m.in. podczas Diecezjalnego Spotkania Młodzieży w Serpelicach, podczas eventów organizowanych w ramach projektów realizowanych przez KSM Diecezji Drohiczyńskiej, podczas pikników i festynów organizowanych w parafiach.  Jesteśmy po to żeby pomagać.. takie słowa towarzyszą każdemu wolontariuszowi, który poświęca swój wolny czas nie na swoje rozrywki i przyjemności, a na pomoc drugiemu człowiekowi. Taka maksyma towarzyszy także wolontariuszom z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.

 

Fundusz Stypendialny Odkrywamy Talenty

Fundusz Stypendialny Odkrywamy Talenty powstał w 2009 roku. Diecezja Drohiczyńska to teren w większości wiejski, ze słabo rozwiniętą gospodarką a przez to dzieci i młodzież mają utrudniony start w dorosłe życie. Bardzo często przeszkodą dla zdolnej młodzieży jest brak środków i możliwości na rozwijanie własnych talentów. Fundusz powstał jako odpowiedź na tę rzeczywistość przy zaangażowaniu i wsparciu instytucji oraz organizacji działających na terenie Diecezji Drohiczyńskiej. Ziemia Podlaska „…ubogacona pięknem przyrody a zwłaszcza wiernością tego ludu…” potrzebuje młodych, ambitnych talentów przywiązanych do wartości chrześcijańskich, dzięki którym wraz z wznoszeniem żywego pomnika św. Janowi Pawłowi II będzie budowana Polska. Informacja o funduszu dociera do tych wszystkich, którym sytuacja materialna i wrażliwość serca pozwalają podzielić się posiadanymi dobrami z tymi którzy wsparcia potrzebują. KSM Diecezji Drohiczyńskiej organizuje akcję Odpady na Wartościowe Wypady polegającą na zbieraniu plastikowych nakrętek, znaczków pocztowych, starych niepotrzebnych płyt CD/DVD, używanych telefonów komórkowych. Pieniądze z ich sprzedaży przeznaczone są na dofinansowanie obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach Funduszu Stypendialnego Odkrywamy Talenty. Co roku dzięki dofinansowaniu z funduszu kilkadziesiąt osób może wyjechać na wymarzone obozy, spędzić wakacyjny odpoczynek nie w domu przed telewizorem a w sposób wartościowy ze swoimi rówieśnikami i Panem Bogiem.

 

Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu”

W 2016 roku po raz XXIII odbył się Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu”. Celem festiwalu jest propagowanie piosenki religijnej i patriotycznej jako formy wychowania, ewangelizacji i jedności. Festiwal pomaga młodym ludziom we wszechstronnym rozwoju, zwłaszcza stwarza atmosferę mobilizującą do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości. Oprócz tego rozbudza świadomość dzieci i młodzieży, że to oni kreują, tworzą kulturę kolejnych pokoleń, wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za kulturę narodu. Praca przy festiwalu integruje młodych ludzi, ożywia ruchy i stowarzyszenia młodzieżowe w Diecezji Drohiczyńskiej, przygotowuje dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w kulturze.  Festiwal ma na celu także tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej;  propagowanie Podlasia, jego kultury w duchu miłości do Ojczyzny. Do udziału w Festiwalu zapraszane są także osoby niepełnosprawne. Festiwal kończy się Koncertem Galowym podczas którego laureaci festiwalu prezentują się szerokiej publiczności i otrzymują symboliczne nagrody i dyplomy.

 

Projekty edukacyjne

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej od 2008 roku realizuje projekty edukacyjne mające na celu zaszczepienie wśród dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych postaw prośrodowiskowych. Na swoim koncie mają projekty m.in. „Bug rzeka życia”, „Młodzi Tej Ziemi”, „Segreguje”, dwie edycje „Kajakowy Patrol św. Franciszka”, „Elektroodpowiedzialni”. Projekty były dofinansowane m.in. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach projektów odbywały się m.in. Warsztaty Edukacyjne w szkołach i przedszkolach, Wodne Warsztaty Edukacji Ekologicznej, eventy – miasteczka edukacyjne, konferencje prasowe, konkursy edukacyjne (np. fotograficzne, plastyczne, teatralne) akcje happeningowe, kursy trenerskie, zbiórki elektrośmieci i surowców wtórnych. Swoim zasięgiem projekty obejmowały całą Polskę.

 

Wakacje i Ferie z Wartościami

Jednym z celów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej realizowanych od kilku lat jest organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży. Turnusy mają na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wartościowego spędzania wolnego czasu. Jest to nie tylko aktywny wypoczynek, ale także edukacja i formacja młodych ludzi. Na obozach realizowany jest program formacyjny opracowany przez księży i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Opiekę pedagogiczną i duchową nad uczestnikami sprawują księża, alumni, nauczyciele oraz młodzież z odpowiednimi kwalifikacjami. Podczas turnusów uczestnicy spędzają czas poznając kulturę i tradycje miejsc wypoczynku, modląc się, bawiąc i poznając się wzajemnie. Uczestnicy obozów uczestniczą w codziennej Mszy Świętej, modlitwie porannej i wieczornej, Adoracjach Najświętszego Sakramentu, Drogach Krzyżowych i Apelach Jasnogórskich. Wypoczynek zorganizowany w ten sposób jest jednym ze sposobów ożywienia dzieci i młodzieży oraz mobilizowania ich do podejmowania inicjatyw w swoich środowiskach lokalnych. W ramach Wakacji i Ferii z Wartościami organizowane są obozy formacyjno – rekreacyjne oraz półkolonie dof. przez FSUSR w górach, nad morzem, w Broku oraz warsztaty tematyczne m.in. obozy MIXuj, fotograficzne, robotyka, przyrodnicze, artystyczne.

 

Nadbużański Ośrodek Edukacji w Broku

W marcu 2011 roku Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej przejęło od CARITAS Diecezji Warszawskiej ośrodek kolonijny w Broku n. Bugiem. Otrzymał on nazwę Nadbużański Ośrodek Edukacji – NOE. Służy on działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, jest miejscem edukacji młodych ludzi. Miejscem przyjaznym środowisku i wszystkim którzy go odwiedzają. Ośrodek położony jest w dolinie rzeki Bug w Puszczy Białej. W ośrodku organizowane są od początku przejęcia ośrodka przez KSM: oazy, obozy CARITAS, półkolonie, obozy i warsztaty z cyklu Wakacje z Wartościami, obozy formacyjno – rekreacyjne dofinansowane przez KRUS, zielone szkoły, obozy harcerskie, rekolekcje, szkolenia, obozy liderów, kursy Drohiczyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Ośrodek odwiedzają także turyści indywidualni i prywatni. Teren ośrodka jest ogrodzony, posiada łącznie ok. 160 miejsc noclegowych w kilkudziesięciu domkach campingowych 4 – 8 osobowych. Zapewnia miejsce wypoczynku na 3 ha terenu rekreacyjnego ośrodka, na którym można organizować ogniska, grille, spotkania na łonie natury, plenery, zawody sportowe. Ośrodek posiada bogato wyposażoną siłownię, kaplicę, edukacyjną wiatę z miejscem na ognisko, szereg domków letniskowych o zróżnicowanym standardzie, boisko do piłki siatkowej, koszykówki i gry „We troje do piłki” oraz stołówkę. W ostatnim czasie  w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji w Broku powstał największy w tej części Polski park linowy. Nadbużański Ośrodek Edukacji to także odpowiednie miejsce do organizowania konferencji, szkoleń, imprez sportowych, wędrówek po Puszczy Białej, plażowania, wędkowania, grzybobrania, wypraw rowerowych. oraz spływów kajakowych. To doskonałe miejsce na odpoczynek dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. Cisza, spokój, bliskość przyrody i rzeki Bug powoduje, że nie chce się stąd wyjeżdżać.

 

Nadbużański Ośrodek Ewangelizacji w Drohiczynie

W październiku 2012 roku Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej oddało do użytkowania ośrodek rekolekcyjny dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Mieści się on w budynkach przy Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Ośrodek otrzymał nazwę Nadbużański Ośrodek Ewangelizacji. Położony jest w dolinie rzeki Bug. Może pomieścić 48 osób. NOE służy ewangelizacji młodych ludzi z terenu nie tylko Diecezji Drohiczyńskiej, ale z całej Polski. W ośrodku odbywają się kursy w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji, rekolekcje formacyjne KSM i stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, Szkoła Animatora, a także spotkania Drohiczyńskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej. Nadbużański Ośrodek Ewangelizacji to także odpowiednie miejsce do organizowania rekolekcji, spotkań formacyjnych, szkoleń, wędrówek wzdłuż rzeki Bug, plażowania, wędkowania, wypraw rowerowych. oraz spływów kajakowych.

 

Park Linowy NOE w Broku  

W 2014 roku  w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji w Broku powstał największy w tej części Polski Park Linowy. W jego skład wchodzi ok. 50 przeszkód linowych. Park Linowy NOE to wysokościowy system platform i przeszkód linowych zainstalowanych między drzewami. Na każdym odcinku czekają na uczestników różne atrakcje: amazoński most, sky surfing, zjazd na trapezie, podniebna deskorolka, ścianka wspinaczkowa i wiele innych bardzo ciekawych przeszkód. Na odważnych czeka trasa wysoka, trasa średnia dla wytrwałych, dla par trasa tandem, dzieci także znajdą coś dla siebie. Jest to propozycja spędzenia wolnego czasu w aktywny sposób. Park Linowy jest dla wszystkich, którzy lubią trudne wyzwania i chcą pokonać swój strach. Po wysiłku na wysokościach można posilić się i wypić kawę w kawiarence znajdującej się na terenie ośrodka.

 

Pielgrzymuj.pl

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej od 2008 roku organizuje pielgrzymki zagraniczne. Celem pielgrzymek jest możliwość poznania kultury obyczajów i języka innych krajów; odpoczynek od trudów dnia codziennego; zobaczenie znanych miejsc kultu religijnego; spełnienie swoich marzeń; poznanie nowych ludzi; spędzenia wartościowo wolnego czasu pielgrzymując w święte miejsca ładując swoje duchowe akumulatory. W 2012 roku KSM Diecezji Drohiczyńskiej zaczęło organizować pielgrzymki pod logiem pielgrzymuj.pl Organizowane są pielgrzymki m.in. do: Włoch, Sanktuariów Maryjnych Europy, Wilna, Grecji, Medjugorje, Ziemi Świętej i Jordanii.

 

1%

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży powołało Fundację dla Młodzieży, która umożliwia zbieranie 1%. KSM Diecezji Drohiczyńskiej także włączyło się w tą inicjatywę. Pieniądze przekazane z 1% w całości przeznaczane są na wspieranie inicjatyw edukacyjnych (szkolenia, kursy, warsztaty) oraz formacyjnych (szkolenia liderów). Oprócz tego pieniądze z 1% przeznaczone są na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla najuboższych dzieci i młodzieży z terenu Diecezji Drohiczyńskiej. 1% to tak niewiele a może zdziałać wielkie rzeczy. Wystarczy wpisać w formularzu PIT numer KRS 0000339553 z dopiskiem KSM Drohiczyn, aby na twarzach dzieci i młodzieży zagościł uśmiech.