LISTA LEKTUR w Liceum w klasie I LO (4-letniego)


zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r.

DO ZAKRESU PODSTAWOWEGO


Lista lektur, które przeczyta uczeń realizujący program „Przeszłość i dziś”, wynika bezpośrednio z podstawy programowej i w ujęciu chronologicznym przedstawia się następująco:

– Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;

– Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;

– Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);

– Sofokles, Antygona;

– Horacy – wybrane utwory;

Bogurodzica;

– Lament świętokrzyski (fragmenty);

– Legenda o św. Aleksym (fragmenty);

– Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);

Pieśń o Rolandzie (fragmenty);

– Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);

– Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);

– Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; Tren IX, X, XI, XIX;

– Jan Kochanowski Odprawa posłów greckich;

– Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);

– wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;

– Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);

– William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;

– Molier, Skąpiec;

– Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;

Lektura uzupełniająca zakres podstawowy (również należy je przeczytać)
– utwory poznawane w całości lub fragmentach


– Sofokles, Król Edyp;

– Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);

Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);

Kronika Książąt Polskich, opr. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski;  lektura wprowadzona w 2021 r.

– Giovanni Boccaccio, Sokół;

– Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);

– Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);

– Miguel de Cervantes  Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);

– Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów);

– Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z cz. I);

– Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);

– Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;

– Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);

– Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;

– Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty).

DO ZAKRESU ROZSZERZONEGO


Lista lektur, które przeczyta uczeń realizujący program „Przeszłość i dziś”, wynika bezpośrednio z podstawy programowej i w ujęciu chronologicznym przedstawia się następująco:
Utwory wymienione dla zakresu podstawowego, a ponadto:

– Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);

– Platon, Państwo (fragmenty);

– Arystofanes, Chmury;

– Wergiliusz, Eneida (fragmenty);

– św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);

– św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);

– François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);

– Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);

– Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);

– William Szekspir, Hamlet.

Lektura uzupełniająca zakres rozszerzony (również należy  je przeczytać)
utwory poznawane w całości lub fragmentach


– Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty);

– Tomasz Morus, Utopia (fragmenty);

– Pedro Calderon de la Barca, Życie snem;

– Wolter, Kandyd (fragmenty);

– Jean Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty).