Potrzebna pilna reakcja w sprawie Edukacji Domowej! Termin mija 16.10.2016 r.

Szanowni Państwo – Rodzice Uczennic/Uczniów Szkół Benedykta,

Przygotowany przez obecny rząd projekt Ustawy Prawo Oświatowe w znacznym stopniu ogranicza autonomię Rodziców w decydowaniu o kształceniu swoich dzieci. Odbiera możliwość organizacji nauki na zasadach obowiązujących od 2009 roku. Tych z Państwa, którzy chcą realizować edukację domową w dotychczasowy sposób prosimy o niezwłoczną (przed najbliższą niedzielą 16 października) reakcję na planowane zmiany w opisany niżej sposób.

 

Z poważaniem

Krzysztof Kacuga

Szanowni Państwo,

 

Zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w ramach konsultacji społecznych (należy to zrobić przed 16 października) projektu ustawy Prawo Oświatowe poprzez stronę Rządowego Centrum Legislacji http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289958/komentarz. Wypełnienie pól „Imię i nazwisko*” i „Email*” oraz umieszczenie w polu „Treść wiadomości*” tekstu zamieszczonego poniżej. Rozsyłajmy tego maila do znajomych z prośbą o szybką reakcję oraz o przesłanie do kolejnych osób.

 

Liczy się każdy pojedynczy głos – nasze działanie sprawi, iż realnie jako obywatele weźmiemy udział w konsultacjach społecznych.

 

Z wyrazami szacunku

dr inż. Mariusz Dzieciątko

Przewodniczący grupy roboczej edukacji domowej ds. kontaktów z MEN

 

 

TREŚĆ WIADOMOŚCI:

Szanowna Pani Minister,

Zmiany proponowane w Art. 37 projektu ustawy Prawo Oświatowe dotyczące wprowadzenia rejonizacji na poziomie województw oraz uszczuplenie dostępu wyłącznie do poradni publicznych dla dzieci edukacji domowej prowadzą do znacznego ograniczenia wolności obywatelskiej. Stoją one w sprzeczności z zasadą pomocniczości państwa oraz zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP). Żadne dziecko uczęszczające do szkoły nie jest zmuszane do wykonywania badań w poradni, co więcej nawet jeżeli rodzic zgodzi się na badanie to nie ma obowiązku ujawniania jego wyników. Każde dziecko za wyjątkiem dzieci edukacji domowej!

 

Uczniowie na wszystkich etapach edukacyjnych nie są objęci jakąkolwiek formą rejonizacji jedynie dzieci w szkole podstawowej mają pierwszeństwo, a nie przymus, wyboru szkoły obwodowej. Niedopuszczalne jest aby dzieci edukacji domowej także w tym zakresie były poszkodowane. Proszę pamiętać, że prawo rodziców do decydowania o kształcie edukacji ich dzieci zawarte jest w szeregu aktów zarówno krajowych jak i międzynarodowych (Konstytucja RP art. 48 ust.1, art. 53 ust.3; Powszechna Deklaracja Praw Człowieka art. 26 pkt. 2 i 3; Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności art. 2; Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej art. 14 pkt. 3). Rząd Prawa i Sprawiedliwości obiecał wspieranie rodzin a tym czasem proponowane zmiany tworzą kolejne bariery biurokratyczne utrudniające rodzinom dostęp do wybranych przez siebie szkół. Patrząc na uzasadnienie projektu można dojść do wniosku że Ministerstwu nie zależy na równym traktowaniu wszystkich dzieci. Domagam się równego i zgodnego z Konstytucją traktowania wszystkich, zarówno dzieci, jak i ich rodziców.

 

Proszę o wykreślenie Art. 37 ust. 2 pkt. 1 oraz Art. 37 ust. 2 pkt. 2 lit. a z projektu ustawy Prawo Oświatowe. Proszę też o wykreślenie frazy „w szkole” z Art. 37 ust. 7 pkt. 1. Ustęp 6 w projekcie, gdyż proponowane w projekcie brzmienie uniemożliwia korzystanie np. z lekcji muzealnych i warsztatów odbywających się poza szkołą.

Brak komentrzy

Sorry, the comment form is closed at this time.