EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023
(Deklaracja dotyczy wyboru języka obcego nowożytnego na egzamin ósmoklasisty)

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać do Szkoły Benedykta w Drohiczynie na adres:

ul. Kraszewskiego 4,
17-312 Drohiczyn
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 września 2023 r.
Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty dostępne są na stronie
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

maj 2023


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022

Materiały ćwiczeniowe z 2022 r. dostępne są na stronie:

cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2022-2/ 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021


 Wymagania na egzaminie ósmoklasisty 2021 r. opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – 

Co warto wiedzieć na temat egzaminu ósmoklasisty.


–  Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową.
–  Egzamin ma formę pisemną.
–  Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych,
tj.:  języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego  (Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
–  Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać). Wyniki z egzaminu są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole.
–  Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
–  Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.