Wydawanie opinii dot. edukacji domowej w stanie epidemii SARS-CoV-2

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21.04.2010 r. przedstawionym w piśmie DWKI-WSPE.053..8.2020.MZ:
„Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o czasowym ograniczeniu funkcjonowania od 6 kwietnia 2020 r. m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznych. Placówki te są zobowiązane do realizowania swoich zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zgodnie z § 3a ust. 3 w.w. rozporządzenia).
W związku z tym, przepisy prawa oświatowego umożliwiają publicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym wykonywanie swych zadań w sposób zdalny – w tym dotyczy to również sytuacji, w której badania diagnostyczne będą podstawą wydania ww. opinii można przeprowadzić w sposób zdalny.
W przypadku gdyby poradnia psychologiczno-pedagogiczna nie mogła realizować ww. zadania w sposób zdalny, dyrektor poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala inny sposób realizowania tego zadania i informuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny (zgodnie z § 3a ust. 3 w.w. rozporządzenia).”
W związku z powyższym należy rejestrować dziecko w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych celem przeprowadzenia badania i wydania opinii, o której mowa w art. 37 ust. 2 p. 2a Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) w sprawie realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego / obowiązku szkolnego / obowiązku nauki poza szkołą.

Powyższy tekst jest częścią odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej na petycję złożoną przez Rodziców uczniów edukacji domowej. W cytowanym piśmie zaznaczono również, iż ministerstwo „nie przewiduje zniesienia obowiązku uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej…” o której mowa wyżej. 

Brak komentrzy

Sorry, the comment form is closed at this time.