Wymagania programowe dla uczniów kończących klasę I


Edukacja polonistyczna:
 1. Słucha różnorodnych wypowiedzi, rozumie i potrafi powtórzyć ich treść.
 2. Słucha i rozumie wypowiedzi dzieci i dorosłych.
 3. Wypowiada się poprawnie pod względem logicznym i gramatycznym na określony temat.
 4. Zna wszystkie litery alfabetu (drukowane i pisane).
 5. Odpowiada pełnym zdaniem na pytanie.
 6. Układa zdanie z rozsypanki wyrazowej.
 7. Pisze estetycznie, płynnie, poprawnie odtwarzając kształt liter i ich połączeń.
 8. Przepisuje wyrazy i krótkie zdania z tablicy, z książki.
 9. Pisze z pamięci poznane i omówione wcześniej wyrazy.
 10. Podpisuje ilustracje.
 11. Pisze poznanych wyrazy  z ę i ą, ch,  sz cz, dz, dź, dż.
 12. Zapisuje wielką literą początek zdań, imion i nazwisk, nazw państw, miast, rzek.
 13. Pisze poznane na zajęciach wyrazy z ó, h, ch, ż, rz.
 14. Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, samogłoska, litera, sylaba, zdanie.
 15. Czyta tekst ze zrozumieniem. Udziela odpowiedzi na podstawie samodzielnie przeczytanego prostego tekstu.
 16. Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.
 17. Odczytywanie i rozumienie sensu uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych i napisów.
Edukacja matematyczna:
 1. Określa położenie przedmiotów ( na, pod, obok, za, przed, wyżej, niżej, na górze na dole) w przestrzeni i a kartce.
 2. Klasyfikuje, porównuje i porządkuje obiekty (tworzy kolekcje np. zabawki, zwierzęta, ubrania).
 3. Rozróżnia prawa i lewą stronę swojego ciała.
 4. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt.
 5. Rysuje i mierzy odcinki (w zakresie 20 cm).
 6. Zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 20,
 7. Liczy dziesiątkami do 100.
 8. Biegle dodaje i odejmuje w zakresie 20.
 9. Mnoży liczby w zakresie 20. (dla chętnych)
 10. Rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe.
 11. Porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 20 (słownie i z użyciem < > =).
 12. Zna nazwy dni tygodnia, miesięcy, pory roku.
 13. Mierzy długość posługując się np. linijką i porównuje długości obiektów (dłuższy, krótszy).
 14. Potrafi ważyć przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze.
 15. Waży przedmioty z użyciem odważników kilogramowych.
 16. Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową,
 17. Odczytuje pełne godziny na zegarze.
 18. Dokonuje prostych obliczeń zegarowych na pełnych godzinach.
 19. Posługuje się monetami ( 1zł, 2zł, 5zł) i banknotami (10zł, 20zł).
Edukacja społeczno-przyrodnicza:
 1. Zna symbole narodowe i nazwę państwa.
 2. Wskazuje na mapie stolicę Polski oraz największe miasta i rzeki (Wisła, Odra).
 3. Wyznaczanie głównych kierunków w terenie: wschód – zachód – północ – południe na podstawie cienia oraz wiatru.
 4. Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu ( park, las, ogród, pole).
  – rozróżnia i podaje nazwy warzyw (marchew, pietruszka, burak, sałata, kapusta, cebula, kalafior, dynia, fasola,
  pomidor); wymienia i wskazuje ch części jadalnych;
  – rozpoznaje i podaje nazwy drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa) oraz krzewów owocowych (agrest, malina,
  porzeczka);
  – rozpoznaje po liściach i owocach wybrane drzewa liściaste (np. jarzębina, kasztanowiec, dąb, klon, brzoza, wierzba)
  oraz drzew iglastych (sosna, świerk);
  – rozpoznaje i podaje nazwy ozdobnych roślin kwiatowych: aster, chryzantema, nasturcja, nagietek, pelargonia i inne
  rośliny dostępne do obserwacji;
  – rozpoznawanie wybranych roślin kwitnących wiosną (krokus, bratek, żonkil, narcyz, tulipan, szafirek, hiacynt itp.);
  – wymienia odlatujące ptaki (np. bociany, jaskółki, kukułki,  szpaki);
  – zna kilku zwierząt żyjących w naturalnym środowisku, ich wygląd, sposób odżywiania (wiewiórka, lis, zając, sarna,
  dzik, kret, żaba); zagrożenia czyhające na człowieka ze strony chorych lub niebezpiecznych zwierząt;
 5. Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku.
 6. Wymienia podstawowe warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt.
 7. Wskazuje charakterystyczne zjawiska atmosferyczne dla danej pory roku.
 8. Wie, jak należy segregować śmieci.
 9. Zna zasady poruszanie się po drogach publicznych.
Edukacja informatyczna:
 1. Zna zasady bezpiecznej pracy i przebywania w pracowni komputerowej.
 2. Nazywa elementy podstawowego zestawu komputerowego.
 3. Uruchamia i zamyka komputer.
 4. Obsługuje myszkę komputerową i płytę CD.
 5. Wie co znajduje się na pulpicie komputera. Zna pojęcie „ikona”.
 6. Posługuje się narzędziami edytora grafiki: prostokąt, trójkąt, owal, gwiazdka i inne kształty
 7. Stosuje narzędzia edytora grafiki: . wypełnianie kolorem, ołówek, gumka, pędzel, linia, lupa.
 8. W edytorze grafiki posługuje się narzędziem: tekst, zaznacz.
 9. Zna klawisze ruchu kursora po ekranie.
 10. Używa w edytorze tekstu klawisze : Spacja, Delete, Backspace, Caps Lock, Shift, Enter, Alt prawy, Alt lewy.
 11. Formatuje tekstu używając narzędzi: Kolor czcionki, Pogrubienie, Kursywa, podkreślenie.
 12. Programowanie. Zna polecenia i symbole: w prawo, w lewo, w górę, w dół, weź, powtórz.
Język angielski:
 1. Nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu (nazwy zabawek, podstawowe ubrania, znane zwierzęta, przybory szkolne, podstawowe przybory toaletowe).
 2. Liczy od 1 do 10.
 3. Zna podstawowe kolory.
 4. Recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego.
 5. Rozumie sens słuchanych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami.
Religia: