Wymagania programowe dla uczniów klasy II


Edukacja polonistyczna:
 1. Buduje ustną, wielozdaniową wypowiedź na określony temat.
 2. Układa zakończenie baśni, opowiadań, bajek.
 3. Potrafi recytować wiersze z pamięci.
 4. Czyta teksty płynnie i poprawnie, stosując znaki przestankowe.
 5. Czyta samodzielnie czytanki, lektury szkolne, czasopisma dla dzieci.
 6. Czyta tekst cicho ze zrozumieniem.
 7. Pisze kształtnie, czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną interpunkcyjną.
 8. Przestrzega zasad ortografii w pisowni wyrazów z: u, ó, rz, ż, h.
 9. Stosuje zasady pisowni wyrazów wielką literą; początek zdania, imiona, nazwiska, nazwy miast, państw.
 10. Zna najczęściej używane skróty: ulica – , numer – nr, strona – s., rok – r.
 11. Pisze bezbłędnie zdania ze słuchu i z pamięci.
 12. Liczy sylaby, litery i głoski w wyrazach. Wyróżnia samogłoski.
 13. Układa i zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej.
 14. Rozwija zdania.
 15. Tworzy i zapisuje swobodne teksty, życzenia, list i zaproszenie.
 16. Potrafi zaadresować korespondencję.
 17. Zna kolejność liter w alfabecie i układa wyrazy alfabetycznie.
 18. Rozpoznaje zdania: oznajmujące, rozkazujące, pytające.
 19. Wyróżnia części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik.
 20. Wyszukuje wyrazy o podobnym lub przeciwnym znaczeniu oraz wyrazy wieloznaczne, np.
Edukacja matematyczna:
 1. Biegle dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20.
 2. Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 bez przekroczenia i z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
 3. Biegle mnoży i dzieli liczby w zakresie 50.
 4. Zapisuje i odczytuje liczby dwucyfrowe oraz trzycyfrowe.
 5. Wskazuje w liczbie rzędy jedności, dziesiątek i setek.
 6. Samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe.
 7. Wskazuje liczby parzyste i nieparzyste.
 8. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne ( trójkąt, prostokąt, kwadrat, czworokąt, pięciokąt, sześciokąt koło) położone w różny sposób.
 9. Poprawnie posługuje się linijką, rysuje odcinki o podanej długości.
 10. Odczytuje wskazania zegara w czasie 24- godzinnym.
 11. Zna kolejność miesięcy.
 12. Posługuje się kalendarzem, poprawnie pisze i odczytuje daty .
 13. Zapisuje i odczytuje liczby znakami rzymskimi od I do XII.
 14. Zna jednostki długości (cm, m, km), masy (dag, kg), pojemności (l).
 15. Odczytuje wskazania termometru zaokiennego i pokojowego, oblicza różnice temperatur.
 16. Rozwiązuje zadania na różnorodne obliczenia pieniężne.
 17. Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 1000 bez przekroczenia progu dziesiątkowego. ( wymagania programowe ponadpodstawowe).
Edukacja społeczno-przyrodnicza:
 1. Rozpoznaje poznane zwierzęta i rośliny leśne, łąkowe, wodne.
 2. Wymienia nazwy czterech pór roku, podaje daty ich rozpoczęcia oraz charakterystyczne dla nich zmiany w przyrodzie.
 3. Zna elementy pogody.
 4. Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego.
 5. Wyznacza kierunki świata.
 6. Świadomie przestrzega zasad ruchu drogowego dla pieszych.
 7. Przestrzega zakazu zabaw w miejscach niedozwolonych.
 8. Zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje.
 9. Zna ważniejsze rocznice wydarzeń historycznych swojej Ojczyzny.
 10. Wskazuje na mapie fizycznej granic Polski, głównych miast i rzek.
 11. Rozumie, że Ziemia jest jedną z ośmiu planet krążących wokół Słońca; interesje się wyprawami w kosmos.
 12. Rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego; oszczędzania wody, elektryczności; zbierania surowców wtórnych; segregowanie odpadów.
 13. Przestrzega zasad kulturalnego zachowania w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, stosuje formy grzecznościowe.
Informatyka:
 1. Zna zasady bezpiecznej pracy w pracowni komputerowej.
 2. Uruchamia programy z menu Start.
 3. Tworzy nowy folder w komputerze.
 4. Zapisuje dokumenty w komputerze.
 5. W edytorze grafiki korzysta z opcji: Zaznacz cały obraz, Zaznacz przezroczyste.
 6. Zna polecenia edytora grafiki: Kopiuj, Wklej.
 7. W edytorze grafiki zmienia kontur kształtu, rysuje koła, kwadraty i linie proste.
 8. Poznaje narzędzie edytora grafiki: Selektor kolorów.
 9. Korzysta z kolorów niestandardowych w edytorze grafiki.
 10. Zmniejsza i powiększa rysunki w edytorze grafiki.
 11. Korzysta z Kalkulatora komputerowego.
 12. Zna zasady bezpiecznego korzystania z internetu.
 13. Potrafi odszukać wiadomości w internecie.
 14. Używa znaków interpunkcyjnych na klawiaturze w edytorze tekstu.
 15. Zna narzędzie edytora tekstu: Krój czcionki, Rozmiar czcionki.
 16. Stosuje polecenia edytora tekstu: Kopiuj, Wklej.
 17. Usuwa tekst za pomocą klawiszy: Delete, Backspace.
 18. Tworzy listę punktowaną i numerowaną w edytorze tekstu.
 19. Wyrównuje tekst i zmieniamy kolor strony.
 20. Używa poleceń z zakresu programowania: strzałki ruchu, weź, powtórz, skok.
 21. Pisze programy sterujące postacią na ekranie.
Język angielski:
 1. Swobodnie posługuje się słownictwem dotyczącym: własnej osoby, liczebników od 1 do 10, przyborów szkolnych, mebli, ubrań, zawodów, członków rodziny, pomieszczeń w domu, jedzenia, zabawek, ulubionych rzeczy, sportów.
 2. Rozumie sens słuchanych bajek i historyjek.
 3. Czyta głośno ze zrozumieniem prosty, krótki tekst.
 4. Przepisuje wyrazy i zdania.
 5. Uzupełnia zdania wyrazami z ramki.
 6. Odpowiada na pytanie typu: Jak się nazywasz ? Co masz? Ulubione rzeczy.
 7. Potrafi dopasować obrazki do słów.
Religia: