Wymagania programowe dla uczniów kończących klasę III 


Edukacja polonistyczna:
 1. Słucha dłuższych wypowiedzi i czytanych tekstów.
 2. Wypowiada się w uporządkowanej firmie na podany temat, poprawnie stosuje formy gramatyczne.
 3. Odpowiada na pytania pełnymi zdaniami, uzasadnia swoje zdanie.
 4. Układa twórcze opowiadania.
 5. Podejmuje próby obrony własnego zdania.                                                                               
 6. Praktycznie rozróżnia utwory pisane prozą i wierszem; rozpoznaje zwrotki.
 7. Czyta i rozumie teksty, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji głosu.
 8. Czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki.
 9. Podpisuje obrazki całymi zdaniami.
 10. Redaguje kilku zdaniową wypowiedź na dany temat.
 11. Układa i zapisuje krótkie opowiadania na podstawie wydarzeń lub obrazka, opisy przedmiotów, zwierząt oraz osób.
 12. Redaguje notatki do kroniki klasowej.
 13. Indywidualnie pisze życzenia, ogłoszenia, listy, zaproszenia.
 14. Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną.
 15. Bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu. Przestrzega poprawności ortograficznej.
 16. Poprawnie przenosi części wyrazu do następnego wiersza.
 17. Posługuje się znajomością alfabetu podczas porządkowania wyrazów według kolejności pierwszej i drugiej litery.
 18. Rozpoznaje zdania: oznajmujące, rozkazujące, pytające, wykrzyknikowe.
 19. Wyróżnia części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik.
 20. Przekształca wyrazy z liczby pojedynczej na liczbę mnogą.
 21. Określa czasy czasownika: teraźniejszy, przeszły i przyszły.
 22. Rozwija zdania kilkoma wyrazami.
 23. Wyszukuje słowa o znaczeniu podobnym (synonimy), przeciwnym (antonimy).
 24. Tworzy wyrazy pokrewne.
Edukacja matematyczna:
 1. Liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000.
 2. Wskazuje w liczbie czterocyfrowej cyfry: jedności, dziesiątek, setek, tysięcy.
 3. Porównuje liczby trzy i  czterocyfrowe.
 4. Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 i 1000 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania.
 5. Podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia.
 6. Rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania kilku działań.
 7. Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość).
 8. Zna jednostki miary (mm, cm, m, km), wagi (kg, dag, g), pojemności (l, pół l, ćwierć l) i stosuje je w praktyce.
 9. Odczytuje temperaturę.
 10. Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII.
 11. Podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych.
 12. Odczytuje wskazania zegarów w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe.
 13. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne ( trójkąt, prostokąt, kwadrat, koło); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.
 14. Rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu.
Edukacja społeczno-przyrodnicza:
 1. Opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych.
 2. Nazywa warstwy roślinności w lesie: runo (mchy, paprocie, borówki, jagody, grzyby), podszyt (krzewy i młode drzewa), drzewa wysokie.
 3. Zna ptaki leśne, zwierzęta roślinożerne i mięsożerne; układa łańcuch pokarmowy.
 4. Rozróżnia i podaje nazwy warzyw (marchew, pietruszka, burak, sałata, kapusta, cebula, kalafior, dynia, fasola, pomidor); wymienia  nazwy ich części (korzeń, liście, łodyga, kwiat, owoc) oraz wskazuje części jadalne; wartości odżywcze warzyw; surówki; różne sposoby przechowywania warzyw (suszenie, kiszenie, zamrażanie, przesypywanie piaskiem), przetwory (soki, sałatki, przeciery).
 5. Rozpoznaje chwasty (oset, pokrzywa, skrzyp, perz); uzasadnia, dlaczego należy je usuwać.
 6. Rozpoznaje i podaje nazwy ozdobnych roślin kwiatowych: aster, chryzantema, nasturcja, nagietek, malwa, pelargonia: roślin kwitnących wiosną (krokus, bratek, żonkil, narcyz, tulipan, szafirek, hiacynt itp.);  zna rośliny chronione.
 7. Rozpoznaje i podaje nazwy drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa, brzoskwinia) i krzewów owocowych (agrest, malina, porzeczka);  sposoby zbierania i przechowywania.
 8. Zna  rośliny  łąkowe: bratek polny, jaskier, mniszek lekarski, stokrotka, koniczyna oraz zwierzęta spotykane na łące: zając, mysz, liczne owady, niektóre ptaki.
 9. Nazywa zwierzęta hodowane przez człowieka (ssaki: krowa, owca, koza, koń, świnia, królik; ptaki: gęś, kaczka, indyk); zna sposób odżywiania się zwierząt; ich znaczenie dla człowieka; wartość odżywcza mięsa, jajek.
 10. Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego.
 11. Wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne.
 12. Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku.
 13. Zna działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku.
 14. Rozumie wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin.
 15. Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia.
 16. Zna symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne.
 17. Wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka.
 18. Zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów alarmowych.
Informatyka:
 1. Zna zasady bezpiecznej pracy w pracowni komputerowej.
 2. Potrafi zapisać dokument.
 3. Posługuje się poznanymi narzędziami edytora grafiki: powiększa i pomniejsza obrazy, wstawia gotowe kształty, usuwa obiekty, przerzuca obiekty w pionie i w poziomie, obraca obiekty w prawo o 90° i w lewo o 90°.
 4. Posługuje się poznanymi narzędziami edytora tekstu: stosuje znaki interpunkcyjne, wstawia symbole, dekoracyjny teksty, obrazki z galerii Obiekt clipart oraz obramowanie strony.
 5. Pracuje jednocześnie w dwóch programach.
 6. Łączymy obraz z tekstem.
 7. Obsługujemy program Windows Media Player.
 8. Oglądamy i tworzy prezentacje multimedialne.
 9. Zna zasady bezpiecznego korzystania z internetu.
 10. Szuka informacji w internecie, korzysta ze stron WWW dla dzieci.
 11. Programowanie. Posługuje się programem np. Scratch.
Język angielski:
 1. Swobodnie posługuje się słownictwem dotyczącym: liczebników od 1 do 20, przyborów szkolnych, sprzętów domowych, spędzania wolnego czasu, pogody, dni tygodnia, ulubionych zajęć i zainteresowań.
 2. Rozumie sens słuchanych bajek i historyjek.
 3. Czyta głośno ze zrozumieniem prosty, krótki tekst.
 4. Samodzielnie pisze krótki tekst np. opis człowieka ( włosy, oczy, wzrost).
 5. Zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów ( jak się nazywa, ile ma lat, w której jest klasie, co lubi).
 6. Uzupełnia zdania wyrazami z ramki.
 7. Potrafi dopasować obrazki do zdań.
Religia: https://szkolybenedykta.pl/wp-content/uploads/2016/09/indeks.png