Zmiana prawa dotycząca Edukacji Domowej

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

do prac legislacyjnych Sejmu RP trafił Projekt o zmianie Ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – pełny tekst: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1049-2022/$file/9-020-1049-2022.pdf

 

Projekt zakłada szereg zmian dla uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą (edukacja domowa):
   1. Przywrócenie rejonizacji (zniesionej od 1 lipca 2021 r.) – uczeń mógłby realizować ED w szkole, której siedziba znajduje się na terenie województwa zamieszkania ucznia.
   2. Szkoła mająca uczniów ED musiałaby realizować nauczanie stacjonarne dla innych uczniów, liczba uczniów ED nie mogłaby przekraczać 50% ogółu uczniów szkoły.
   3. Szkoła musiałaby dysponować budynkiem umożliwiającym naukę stacjonarną nie tylko uczniom uczęszczającym codziennie lecz również tym, którym cofnięto zezwolenie na realizację ED. (Budynek oczywiście musi spełniać określone prawem wymagania).
   4. Realizacja egzaminów klasyfikacyjnych wyłącznie w szkole, w której zapisany jest uczeń.
   5. Dyrektor szkoły miałby obowiązek powiadamiania Kuratorium Oświaty o każdym planowanym do przeprowadzenia egzaminie klasyfikacyjnym.
   6. Wniosek o realizację edukacji domowej mógłby być złożony WYŁĄCZNIE między 1 a 21 września każdego roku szkolnego. (Aktualnie przed rozpoczęciem roku szkolnego i przez cały czas jego trwania).
Powyższe zmiany weszłyby w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw RP za wyjątkiem p. 6, który obowiązywałaby od 1 września 2023 r.

Instytut M jak Młodzież będący organem prowadzącym Szkoły Benedykta, których mottem jest Edukacja i Rodzina podpisuje się pod stanowiskiem Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie (niżej) i prosi o zapoznanie z nim innych osób. Jest ono spójne z naszym stanowiskiem i wyraża troskę o wszystkie dzieci, młodzież i Rodziny podejmujących edukację domową pod opieką Szkół Benedykta. Razem możemy więcej.

 

Oświadczenie Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie w związku z procedowaniem przez Sejm RP Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk 2710) w zakresie edukacji domowej

Jako przedstawiciele rodzin edukacji domowej oświadczamy, iż zaproponowane w projekcie ustawy zmiany dotyczące edukacji domowej są niemożliwe do zaakceptowania. Mają one charakter dyskryminacyjny, a przyjęcie ich w proponowanym kształcie doprowadzi do ograniczenia wolności obywatelskiej oraz ograniczenia gwarantowanego Konstytucją RP prawa rodziców do decydowania o kształcie edukacji własnych dzieci. Proponowane rozwiązania doprowadzą do zniszczenia budowanej od 1991 roku społeczności rodzin edukacji domowej.

Jako rodziny jesteśmy zdeterminowani do użycia wszelkich dopuszczonych prawem środków, aby bronić wybranej przez nas drogi edukacji i wychowania naszych dzieci. Naszym zdaniem uzasadnienie do projektu ustawy nie zawiera żadnych merytorycznych argumentów za tak radykalną zmianą przepisów. Proponowane zmiany zostały już uregulowane w innych przepisach i dotyczą zakresu nadzoru pedagogicznego lub finansowego. Nie ma uzasadnienia wyróżnianie w szczególny sposób dzieci edukacji pozaszkolnej.

Zwracamy się z apelem do posłów wnioskodawców oraz innych parlamentarzystów o zablokowanie proponowanych niekorzystnych zmian. Jednoznacznie oceniamy je jako szkodliwe dla środowiska rodzin uczących swoje dzieci w domu. Nie były one także konsultowane ze środowiskiem edukacji domowej.

dr inż. Mariusz Dzieciątko

Prezes Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie

Przewodniczący Grupy Roboczej d/s Edukacji Domowej przy MEiN

 

 http://edukacjadomowa.pl/oswiadczenieser2022/

Brak komentrzy

Sorry, the comment form is closed at this time.