EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023

(Deklaracja dotyczy wyboru języka obcego nowożytnego na egzamin ósmoklasisty)
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać do Szkoły Benedykta w Drohiczynie na adres:
ul. Kraszewskiego 4,
17-312 Drohiczyn

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023 r.

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty dostępne są na stronie
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY maj 2023
Termin egzaminu ósmoklasisty 2023

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022

Materiały ćwiczeniowe z 2022 r. dostępne są na stronie:
cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2022-2/

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty 2021 r. opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki –

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

Co warto wiedzieć na temat egzaminu ósmoklasisty.
  • Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową.
  • Egzamin ma formę pisemną.
  • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych,
    tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  • Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać). Wyniki z egzaminu są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole.
  • Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
  • Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.