EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2024

Deklaracja dotyczy wyboru języka obcego nowożytnego na egzamin ósmoklasisty)
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać do:

Uczniowie Szkoły Benedykta w Drohiczynie
na adres:
ul. Kraszewskiego 4,
17-312 Drohiczyn

uczniowie Szkoły Benedykta w Sulejówku
na adres:
ul. I. Krasickiego 16,
05-070 Sulejówek

Deklarację należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2023 r.

STRES EGZAMINACYJNY.

Materiały dla uczniów, rodziców i nauczycieli
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/stres-egzaminacyjny-materialy-dla-uczniow-rodzicow-i-nauczycieli/

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty dostępne są na stronie
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Co warto wiedzieć na temat egzaminu ósmoklasisty.
  • Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową.
  • Egzamin ma formę pisemną.
  • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych,
    tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  • Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać). Wyniki z egzaminu są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole.
  • Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
  • Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.