REGULAMIN PRZEPROWADZANIA ROCZNYCH EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ BENEDYKTA

1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów realizujących obowiązek szkolny/obowiązek nauki poza szkołą (edukacja domowa) sprawdzane są podczas rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy przeprowadzane są z zajęć wynikających z realizowanego programu nauczania.
  1. Roczny egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w części ustnej samodzielnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi na pytania i odpowiada przed komisją. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. Nie przeprowadza się ponownego egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku otrzymania oceny, która nie satysfakcjonuje ucznia lub rodziców.
3. Na egzamin uczeń stawia się w uzgodnionym terminie i godzinie uwzględniającej czas przewidziany na realizację części pisemnej i ustnej.
4. Egzaminy przeprowadzane są w warunkach zapewniających samodzielność pracy uczniów.
5. W sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych a także służących do zapisu dźwięku i obrazu. Niedopuszczalne jest wnoszenie do sali podręczników, zeszytów i innych pomocy wskazujących na zamiar niesamodzielnej pracy podczas egzaminu.
6. Każdy zdający powinien posiadać długopis (lub pióro) z niebieskim (granatowym, czarnym) tuszem (atramentem). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
7. Praca powinna być napisana pismem umożliwiającym egzaminatorowi jego odczytanie i zrozumienie. W przeciwnym razie nieczytelny tekst nie podlega ocenie.
8. Dopuszcza się korzystanie z pomocy zaakceptowanych przez egzaminatora. W przypadku zezwolenia na używanie kalkulatora może to być urządzenie, które umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
9. Podczas egzaminu w sali mogą być obecni – W CHARAKTERZE OBSERWATORÓW – rodzice ucznia (par. 15 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych). Obecność rodziców nie może naruszać samodzielności pracy ucznia.
10. W sytuacji konieczności wyjścia z sali uczeń zgłasza ten fakt egzaminatorowi. Opuszczenie sali nie może zakłócać pracy pozostałych uczniów.
11. Szczegółowe informacje dot. realizacji egzaminów zawarte są w dokumencie: ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230)

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 22 lutego 2019 r. r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2572)