KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z DYSLEKSJĄ, DYSORTOGRAFIĄ, DYSGRAFIĄ?

 

Specyficzne problemy w uczeniu i pisaniu zaczynają obejmować coraz większa liczbę uczniów. Problemy te, spowodowane są zaburzeniami czynności poznawczych, występują często u uczniów o przeciętnych lub wyższych niż przeciętne możliwościach intelektualnych. Fragmentaryczne zaburzenia mogą występować w zakresie funkcji analizatora: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno – ruchowego lub kilku analizatorów łącznie.

Objawy trudności w nauce czytania i pisania zależą od rodzaju zaburzonej funkcji oraz od głębokości deficytu każdej z nich. Trudności w czytaniu i pisaniu uwarunkowane zaburzeniami funkcji percepcyjno – motorycznych, występującymi przy ogólnym prawidłowym rozwoju intelektualnym, określane są jako specyficzne trudności. Określenie specyficzne stosowane jest dla podkreślenia charakteru trudności o ograniczonym, wąskim zakresie tzn. występują tylko u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym.

 Najczęstszym terminem używanym na oznaczenie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu jest określenie dysleksja rozwojowa. Stosowane są także terminy dysleksja, dysgrafia (H.Spionek), czy dysleksja, dysortografia. M. Bogdanowicz używa określeń: dysortografia, dysleksja, dysgrafia.

Dysleksja pojęcie to odnosi się do trudności w opanowaniu umiejętności czytania.

Dysgrafia to problemy w pisaniu polegające naniskim poziomie graficznym pisma.

Dysortografia to trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (chodzi tu nie tylko o błędy typowo ortograficzne, ale także o różnorodne inne odstępstwa od prawidłowego zapisu.

Stosując trzy wyżej wymienione terminy dokładniej określamy rodzaj istniejących u dziecka trudności.
Jeśli jesteś zainteresowana/ny szerszą informacją na temat różnych dysfunkcji możesz skorzystać z linków zamieszczonych poniżej:
1. http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/MEN specyficzne trudnosci.pdf
2. sp24opole.wodip.opole.pl/dysleksja.pps
Warto również obejrzeć film ,,Gwiazdy na ziemi” link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=9TKWg_mR39k
Broszura

Dzieci w wirtualnej sieci

Broszura

Nastolatki w wirtualnym tunelu