Stypendia

(Aktualizacja 2022 r)
Uczennice i uczniowie Szkół Benedykta uczestniczą w programach stypendialnych Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Warunkiem koniecznym ubiegania się o przyznanie jest spełnienie wymogów formalnych. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych są odrzucane na etapie weryfikowania w kuratoriach oświaty.
1. Może być przyznane uczniowi szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w naszych szkołach tylko liceum ogólnokształcącego).
2. Jest przyznawane uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
3. Przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

W każdym roku szkolnym monitorujemy średnią ocen i proponujemy kandydatce spełniającej/kandydatowi spełniającemu wnioskowanie o stypendium Prezesa Rady Ministrów
może być przyznane uczniowi (w naszych szkołach tylko liceum ogólnokształcącego), uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
3) uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
4) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
W przypadku spełniania kryteriów formalnych stypendium Ministra Edukacji Narodowej o których nie mamy wiedzy, (punkty 1, 2, 4 i 5 powyższej listy) prosimy o informację do końca maja każdego roku (obowiązują terminy składania wniosków). Wniosek składa szkoła. Wnioski złożone po terminie nie są rozpatrywane.
Podstawa prawna: art. 90h oraz 90 i Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty