Wolontariat

Uczniowie, którzy wykonywali świadczenia w formie WOLONTARIATU mogą uzyskać na świadectwie odpowiedni wpis potwierdzający ten fakt (w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia). Podstawą wpisu jest wykonywanie świadczeń wolontariackich, uzyskanie stosownego potwierdzenia i przesłanie skanu (nie fotografii) na odpowiedni adres mailowy nie później niż do:
ostatniego dnia lutego (maturzyści) (liceum@szkolybendykta.pl) oraz – 30 kwietnia – uczniowie pozostałych klas (podstawowa@szkolybenedykta.pl) w danym roku szkolnym.

Zaświadczenia nie spełniające kryteriów oraz złożone po terminie nie zostaną uwzględnione.
Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia w szczególności na rzecz:
  1. organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń, fundacji) w zakresie ich działalności statutowej,
  2. organów administracji publicznej (np. urząd gminy, starostwo powiatowe, ministerstwo),
  3. jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy (np. biblioteka, dom kultury, szkoła),
  4. podmiotów leczniczych w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej (np. szpital, instytut badawczy),
  5. organizacji kościelnych, związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  6. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

UWAGA!

WOLONTARIAT NIE MOŻE BYĆ ŚWIADCZONY W ŻADNYM Z POWYŻSZYCH PODMIOTÓW W OBSZARZE PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ANI NA RZECZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (FIRM).
Młodzi ludzie
W przypadku chęci podjęcia wolontariatu w innym podmiocie prosimy o kontakt mailowy:
(dyrektor@szkolybenedykta.pl)
w celu upewnienia się, że świadczenie będzie mogło być uznane jako wolontariat.
Na żądanie wolontariusza, podmiot organizujący wolontariat jest obowiązany wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń. Dokument ten stanowi podstawę wpisu do rubryki „szczególne osiągnięcia” na świadectwie.
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)